Cách cài đặt vân tay, mã số, thẻ từ khóa cửa Samsung SHP-DP609

Cách cài đặt vân tay, mã số, thẻ từ khóa cửa Samsung SHP-DP609

Thao tác cài đặt với Samsung DP609 đơn giản, nhanh gọn

Khi cài đặt thì phải để khóa ở chế độ mở ( mã số chủ mặc định là 1234)

  1. Thay đổi mã số chủ:

Ấn REG ⇒ 1234 ⇒ * ⇒ 0 ⇒ * ⇒ nhập mã mới ⇒ *

  1. Cài đặt vân tay:

Ấn REG ⇒ Nhập mã số chủ ⇒ * ⇒ 3 ⇒ * ⇒ 1 ⇒ * ⇒ Cho tay vào 3 lần ⇒  REG

Xóa từng vân tay: Ấn REG ⇒ Nhập mã số chủ ⇒ * ⇒ 3 ⇒ * ⇒ 2 ⇒ * ⇒ Cho tay cần xóa ⇒  REG

Xóa tất cả vân tay: Ấn REG ⇒ Nhập mã số chủ ⇒ * ⇒ 3 ⇒ * ⇒ 3 ⇒ * ⇒  REG

  1. Cài mã số thành viên:

Ấn REG ⇒ Nhập mã số chủ ⇒ * ⇒ 1 ⇒ * ⇒ 1 ⇒ * ⇒ Nhập mã số thành viên ⇒ * ⇒ REG

  1. Xóa mã số thành viên( từng mã số):

Ấn REG  ⇒ Nhập mã số chủ ⇒* ⇒ 1 ⇒ * ⇒ 2 ⇒ * ⇒ Nhập mã số muốn xóa ⇒ * ⇒ REG

  1. Xóa tất cả mã số thành viên:

Ấn REG ⇒ Nhập mã số chủ ⇒ * ⇒ 1 ⇒ * ⇒ 3 ⇒ *⇒ REG

  1. Cài đặt thẻ từ

Ấn REG ⇒ Nhập mã số chủ ⇒ * ⇒ 2 ⇒ * ⇒ 1⇒ * ⇒ đặt thẻ từ lên ⇒ REG

  1. Xóa từng thẻ từ

Ấn REG ⇒ Nhập mã số chủ ⇒ * ⇒ 2 ⇒ * ⇒ 2⇒ * ⇒ đặt thẻ từ cần xóa lên ⇒ REG

  1. Xóa tất cả thẻ từ

Ấn REG ⇒ Nhập mã số chủ ⇒ * ⇒ 2 ⇒ * ⇒ 3 ⇒ * ⇒ REG

  1. Reset khóa cửa ( khôi phục về mặc định với mã số chủ là 1234):

Ấn REG giữ 5s ⇒ 4560852580 ⇒ * ⇒ Khóa khôi phục về mặc định.

REG – Nốt bấm cài đặt nằm phía dưới, mặt trong nắp pin của khóa cửa Samsung

Tham khảo: Cách cài đặt vân tay khóa cửa Samsung DH538

Bài viết liên quan
DMCA.com Protection Status